Lid worden

Lid worden

Kinderen die belangstelling hebben voor Scouting kunnen gratis en geheel vrijblijvend vier opkomsten met een speltak meedraaien. Als ze Scouting leuk vinden en de groep bevalt hen, dan kunnen kinderen na deze vier kennismakingsopkomsten definitief beslissen of ze lid willen worden. Door het indienen van een ingevuld en door een ouder/verzorger ondertekend inschrijvingsformulier wordt een kind lid van zowel de vereniging Scouting Berdenis van Berlekomgroep als van de vereniging Scouting Nederland. Vanaf het moment van inschrijven is contributie verschuldigd. Verder valt het nieuwe lid na inschrijving onder de collectieve W.A.- en ongevallenverzekering die voor alle leden van Scouting Nederland is afgesloten.

Het inschrijvingsformulier is hierboven te downloaden en tevens te verkrijgen bij de leiding van de speltakken. Het inschrijvingsformulier kan worden ingeleverd bij de speltakleiding of worden opgestuurd naar de ledenadministratie.

Contributie

Net als bij andere clubs moet ook voor het lidmaatschap van de BvB contributie worden betaald. Hierbij is inbegrepen de contributieafdracht aan de vereniging Scouting Nederland. Voor de verschillende speltakken gelden sinds 1 januari 2012 de volgende contributiebedragen:

 

bevers en welpen € 8,50 per maand € 25,50 per kwartaal
scouts € 9,00 per maand € 27,00 per kwartaal
explorers € 9,50 per maand € 28,50 per kwartaal
stam € 10,00 per maand € 30,00 per kwartaal

 

Voor gezinnen waarvan meer dan één kind lid is van de BvB, geldt dat vanaf het tweede kind tot 18 jaar per maand € 1,00 korting op de contributie wordt gegeven. Jaarlijks beziet het groepsbestuur of een contributieverhoging, gelet op gestegen kosten, noodzakelijk is. Een contributieverhoging wordt van tevoren bekendgemaakt.

De voorkeur van de BvB gaat uit naar automatische betaling van de contributie. De ouders/verzorgers van nieuwe leden wordt dan ook verzocht om de contributie door middel van een eenmalige machtiging automatisch eenmaal per kwartaal door de groep te laten innen. Dit zal plaatsvinden in de eerste maand van het kwartaal. Automatische incasso houdt de overschrijvingskosten voor de groep zo laag mogelijk.

Wordt de BvB geen automatische machtiging verleend, dan zijn de ouders/verzorgers van leden gehouden de contributie vooraf per kwartaal te voldoen. Over betaling ontvangt men vooraf geen bericht. Het bedrag dient te worden overgemaakt op postbankrekening 657276 ten name van Berdenis van Berlekom Contributie te Middelburg. Blijft betaling van de contributie uit, dan zal een aanmaning worden verstuurd waarbij € 2,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Het machtigingsformulier is hierboven te downloaden en tevens te verkrijgen bij de leiding van de speltakken. Het machtigingsformulier kan worden ingeleverd bij de speltakleiding of worden opgestuurd naar de ledenadministratie.

Overige kosten

Naast de contributie zijn de kosten van het lidmaatschap beperkt. Niet bij de contributie inbegrepen zijn de eenmalige kosten van aanschaf van het uniform. Verder wordt voor deelname aan een aantal grote activiteiten, waaronder kampen, een aparte bijdrage gevraagd.

Wijzigingen in het lidmaatschap

Adreswijzigingen van leden of andere wijzigingen in de persoonlijke situatie die van belang zijn voor de BvB, dienen de leden bij voorkeur zelf door te geven via Scouts Online. Uiteraard is het ook mogelijk wijzigingen rechtstreeks aan de ledenadministratie te melden. Het lidmaatschap kan alléén schriftelijk en per kwartaal door de ouders/verzorgers van het jeugdlid worden opgezegd bij de ledenadministratie.

Opzegging van het lidmaatschap door de groep

De BvB kan besluiten het lidmaatschap van een jeugdlid op te zeggen. Dit besluit wordt schriftelijk en onder opgaaf van redenen bekendgemaakt aan de ouders/verzorgers van het jeugdlid. De BvB gaat over tot opzegging van het lidmaatschap als, na daartoe eenmalig te zijn aangemaand, de ouders/verzorgers van een jeugdlid niet voldoen aan de verplichting tot betaling van contributie. Opzegging geschiedt ook indien door een lid tijdens Scoutingactiviteiten drugs worden gebruikt of strafbare feiten worden gepleegd.

Contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen? Neem dan contact op via de contactenpagina.