Lidmaatschap & contributie

Kennismaken

Kinderen die belangstelling hebben om lid te worden van de BvB-groep, kunnen gratis en vrijblijvend vier opkomsten met een speltak meedoen. Als ze Scouting en de groep leuk vinden, dan kunnen ze lid worden.

Inschrijven

Door het invullen van het inschijformulier wordt uw kind lid van zowel de vereniging Scouting Berdenis van Berlekomgroep als van de vereniging Scouting Nederland. Vanaf het moment van inschrijven is contributie verschuldigd. Verder valt het nieuwe lid na inschrijving onder de collectieve W.A.- en ongevallenverzekering die voor alle leden van Scouting Nederland is afgesloten.

Scouting Online en Scoutcard

Na het inschrijven ontvangen nieuwe leden een login voor SOL (scouting on line) waar ze een scoutcard kunnen downloaden. Met deze kaart kunnen leden voor een prettig tarief kamperen op scoutingterreinen maar ook shoppen in de scoutshop.

Contributie

Het bestuur hecht waarde aan een lage contributie om de vereniging voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te houden. Mochten persoonlijke omstandigheden het betalen van de contributie moeilijk maken, dan kan het bestuur bemiddelen in subsidieregelingen.

In de contributie is de contributie voor Scouting Nederland inbegrepen.

Voor de verschillende speltakken gelden de volgende contributiebedragen in 2020:

bevers en welpen € 28,00 per kwartaal
scouts € 29,50 per kwartaal
explorers € 31,00 per kwartaal
stam € 31,50 per kwartaal

Jaarlijks beziet het groepsbestuur of een contributieverhoging, gelet op gestegen kosten, noodzakelijk is. Een contributieverhoging wordt van tevoren bekendgemaakt.

Door automatische incasso van de contributie worden kosten en inspanning van de vrijwilligers zo laag mogelijk gehouden. Daarom wordt op het inschrijfformulier gevraagd een eenmalige machtiging af te geven. Deze is natuurlijk ten alle tijden weer in te trekken.

Blijft betaling van de contributie uit, dan zal een aanmaning worden verstuurd waarbij € 2,50 administratiekosten in rekening worden gebracht wanneer dat door het bestuur billijk geacht wordt.

Overige kosten

Naast de contributie zijn de kosten van het lidmaatschap beperkt. Niet bij de contributie inbegrepen zijn de kosten van aanschaf van de groepskleding (zie de kledingpagina op deze site). Verder wordt voor deelname aan een aantal grote activiteiten, waaronder kampen, een aparte bijdrage gevraagd. Hte uitgangspunt is altijd dat activiteiten met een neutraal budget kunnen worden uitgevoerd.

Wijzigingen in het lidmaatschap

Adreswijzigingen van leden of andere wijzigingen in de persoonlijke situatie die van belang zijn voor de BvB, dienen de leden bij voorkeur zelf door te geven via Scouts Online. Denk hierbij ook aan e-mailadressen en telefoonnummers. Uiteraard is het ook mogelijk wijzigingen rechtstreeks aan de ledenadministratie te melden.

Uitschrijven

Uitschrijven als lid van de vereniging kan alleen schriftelijk (bij voorkeur per mail aan  ledenadministratie@scoutingbvb.nl) en voor het begin van een nieuw kwartaal .

Opzegging van het lidmaatschap door de groep

Het bestuur kan besluiten het lidmaatschap van een jeugdlid op te zeggen. Dit besluit wordt schriftelijk en onder opgaaf van redenen bekendgemaakt aan de ouders/verzorgers van het jeugdlid. De BvB gaat over tot opzegging van het lidmaatschap als, na daartoe eenmalig te zijn aangemaand, de ouders/verzorgers van een jeugdlid niet voldoen aan de verplichting tot betaling van contributie. Opzegging geschiedt ook indien door een lid tijdens scoutingactiviteiten strafbare feiten of ernstige overlast wordt gepleegd.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op via de contactenpagina.